PARALELIZMI

 

Prekrštavanje

    1. "Gurnuše ga u ledenu vodu, držeći ga vezanog oko struka konjskim uzdama da ne potone. Kad su ga najzad izvukli iz vode, pomodrelog i polumrtvog, sasuše mu ostatak konjaka u usta i, držeći mu srebrni krst iznad čela, zapevaše u horu: Plod čreva tvojego." /GBD, 81/

    1a. Neki od onih koji su klečali u crkvi tada se pridigoše i dograbiše me sa svih strana i doguraše me do kamene krstionice; pre nego što su mi ugurali glavu silom pod vodu, uspeo sam da izgovorim reč "vikar", no posle toga više nisam mogao ništa da kažem, jer su me držali dugo i pritiskali mi glavu, i ja pomislih da će me udaviti kao psa u posvećenoj vodi krstionice. Posle toga me privedoše ka kamenom stepeništu i položiše na kolena među one koji tu već klečahu /.../ Sveštenik je tada učinio, bar tako mislim, sve što se čini prilikom krštenja. /Psi i knjige, 127/ Oni ga tada odmah krstiše u mutnoj vodi Garone. /.../ /Id.122/

 

Podrum/Pacovi

    2. "Fedjukin napusti podrum bez ijedne reči, a stražari odvedoše Novskog i gurnuše ga na kameni pod. Novski provodi košmarne sate u svojoj ćeliji okružen pacovima. Sutradan uveče, posle smene treće straže, zatraži da ga izvedu pred istražitelja." /GBD, 104/

    "Stojeći između dva stražara, Novski čita tekst, zatim naglo zaurla ili mu se samo učini da je zaurlao. Odvlače ga ponovo u psetarnik, i tu ga ostavljaju tri dana među ugojene pacove." /GBD, 108/

    2a. "Tu smo proveli svu noć i sledeći dan u molitvi; odlučismo da se nećemo dati krstiti nego da ćemo istrajati u svojoj veri. Molitvu su nam prekidali samo pacovi koji su svu noć ciliktali po uglovima i jurili po podrumu, teški i ugojeni. Sutradan nas sve izvedoše i pod stražom uputiše do Mezera a odatle do Pamijera." /"Psi i knjige", 131/

 

Bekstvo u barci/lađi

    3. /.../ "bolestan i pod visokom temperaturom, prelazi etape kroz neku vrstu izmaglice; dospevši u Narim, gde mu skidaju okove sa izmršavelih i nažuljenih gležnjeva, uspeva da pobegne u ribarskoj barci koju je našao, bez vesala, vezanu za obalu; prepustio je barku brzom toku reke, ali ubrzo je shvatio da se stihija prirode, kao i ljudska stihija, ne pokoreva snovima i proklinjanjima: našli su ga pet vrsta nizvodno gde ga je izbacio vrtlog" /.../ /GBD, 84/

    3a. "No kako ovi nadolažahu u sve većem broju /.../ ovaj reče Salomonu da više ne može da čuva i savetova mu da uzme neku lađu na Garoni /.../ Salomon uze dakle lađu i stade silaziti niz rečni tok ka Verdenu. Kad ga ugledaše sa obale Pastijeri, domogoše se i oni lađa i vesala, izvadiše ga iz vode i odvukoše ga vezana u Grenadu" /.../ /"Psi i knjige", 121/

 

Privremenost trajanja/Ništavilo

    4. "Čovek koji je našao u svom srcu tu jeretičku i opasnu misao koja govori o uzaludnosti sopstvenog trajanja, stoji međutim ponovo pred jednom (poslednjom) dilemom: prihvatiti privremenost trajanja u ime tog dragocenog i skupo stečenog saznanja /.../ ili se, u ime tog istog saznanja, predati zagrljaju ništavila." /GBD, 98/

    "...jer ako je on (Novski) došao na spasonosnu i opasnu misao koja govori o uzaludnosti sopstvenog trajanja i stradanja, to je još uvek moralni izbor." /Id. 101/

    "Moglo bi se reći, uprkos užasnom kraju, da je Karl Taube rođen pod srećnom zvezdom (ukoliko je prihvatljiva naša teza da je, uprkos svemu, privremena patnja trajanja vrednija od konačne praznine ništavila) /.../ /"Magijsko kruženja karata", GBD, str. 66/

    4a. "...odgovorih da ću se rađe dati prekrstiti nego da budem ubijen, jer je, uprkos svemu, privremena patnja trajanja vrednija od konačne praznine ništavila." /"Psi i knjige", GBD, 124/

 

Ubijanje mladića

    5. "Vrata se ponovo otvaraju i oni isti stražari /.../ uvode nekog mladića i osovljuju ga na metar ispred Novskog. /.../ U istom času začu se glas Fedjukina: "Ako Novski ne prizna, ubićemo te!" Mladiću se lice izobliči od straha i pade na kolena pred Novskim. /.../ Revolveri su bez sumnje imali prigušivače, jer Novski jedva da je čuo pucnje. Kad je otvorio oči, mladić je ležao pred njim u krvi, prosute lobanje." /"Grobnica za B.D.", str. 100-101/

    "Novskom se učini da poznaje odnekud tog mladića koji je stajao pred njim. /.../ Pomisao da taj mladić liči na njega samog od pre dvadesetak godina učinila mu se besmislenom i pokušao je da je odbaci /.../ ova sličnost treba samo da mu ukaže na činjenicu da on ubija ljude slične sebi, /.../ on će svojim tvrdoglavim odbijanjem da sarađuje sa istragom stajati (već stoji!) na početku jednog dugog niza zločina počinjenih u njegovo ime /.../

    "Novski oseća iza svojih leđa Fedjukina kako zaustavljena daha vreba njegove misli, njegovu odluku, kao što oseća i nevidljivo prisustvo stražara koji stoje sa strane sa revolverima na gotovs, spremni da izvrše zločin njegovom rukom. Glas Fedjukina zazvučao je mirno, bez pretnje, kao da saopštava rezultate jedne sasvim logične operacije: "Umrećeš, Isaijeviču, ako Novski ne prizna." /.../ Stražari su ponovo gađali iz blizine, u potiljak, s cevima okrenutim prema lobanji; lice mladića bilo je neprepoznatljivo." /"Grobnica za B.D.", 103-104/

    5a. " Tada na moje oči zaklaše Jevrejina Ašera, mladića od nekih dvadeset godina i rekoše mi: "Taj se pozivao na tvoje učenje i na tvoj primer." I rekoše mi još, pokazavši mi na jednog drugog mladića za kojeg sam kasnije čuo da je iz Taraskona: "Tvoje odlaganje ubija one koji su verovali tvome učenju i koji slede tvoj primer". Tada ga otpustiše oni koji su ga držali i mladić pade na zemlju, licem prema meni, jer još ne bejah ništa izustio, a oni mu već zadaše smrtonosni udarac sa leđa." /"Psi i knjige", 125/

 

Sveće/Pastva

    6. "Treperenje i pucketanje sveća u srebrnim čiracima..."

    "Čim je uleteo drug Rilski /.../ i počeo da se krsti, uzeo sam kadionicu i počeo njome da mašem iznad glave naše pastve." /"Mehanički lavovi", GBD, 50/

    "Pored Nastasje Fedotjevne klečala je, ruku prekrštenih na molitvu /.../. Osim jedne starice /.../ behu bez sumnje žene drugova iz čeke." /Id. 51/

    6a. "Vratismo se dakle u crkvu u kojoj gorahu sveće pucketajući, dok je narod, još krvavih ruku, klečao, mrmljajući molitve." /"Psi i knjige", GBD, 126/

    "Neki od onih koji su klečali u crkvi tada se pridigoše i dograbiše me sa svih strana..." /Id. 127/

    "Posle toga me privedoše ka kamenom stepeništu i položiše na kolena među one koji tu već klečahu..." /Id. 127/

 

Uništavanje knjiga

    7. "Prilikom pretresa (kod Novskog), koji je potrajao do osam izjutra, odnesena su sva njegova dokumenta, fotografije, rukopisi, nacrti, planovi, kao i najveći deo njegovih knjiga. To je bio prvi korak ka likvidaciji Novskog." /"Grobnica za B.D.", 96/

    7a. "Bejah zauzet čitanjem i pisanjem, kad grunu u moju sobu velik broj tih ljudi... To ne bejahu moje svile od kojih im se zakrvaviše oči, no moje knjige poređane po policama; svilu smotaše pod ogrtače, a knjige pobacaše na pod i stadoše ih gaziti nogama i cepati ih na moje oči. A knjige te bejahu u kožu povezane i obeležene brojevima i bejahu napisane od učenih ljudi, i u njima bejaše, da su ih hteli čitati, hiljade razloga da me smesta ubiju i bejaše u njima, da su ih hteli čitati, leka i melema za njihovu mržnju." /"Psi i knjige", GBD, 124/

 

Opasnost od knjiga

Šesta strana

8. "Kričenko je pokušavao da nađe naučno objašnjenje te moralne devijacije i otkrio je u sitnoburžoaskom poreklu prvooptuženog i u pogubnim uticajima njegovih čestih boravaka na Zapadu gde se više interesovao za književne tričarije nego za politiku." /"Grobnica za B.D.", 114/

8a. "A oni rekoše da je u Novom Zakonu sve napisano i da se u njemu nalaze sve knjige svih vremena: ono što je u njemu rečeno sadrži sve druge knjige, pa ih zato treba spaliti, a ako ima nečeg u drugim knjigama čega nema u ovoj Jedinoj, onda te druge treba utoliko pre spaliti, jer su jeretičke. I rekoše još da njima saveti učenih nisu potrebni..." /"Psi i knjige", 124/

 

Talmud

    9. "Tvrde da je za to vreme čitao Talmud..." /"Grobnica za B.D.", 81/

    "Majka mu je uveče, vele, čitala Psalme, zapevajući." /Id. 82/

    9a. "...jer bejaše na glasu kao znalac Starog Zaveta, judejskih zakona i knjige nečastivog. /Knjiga nečastivog je samo jedna od čuvenih metafora za ne manje čuveni Talmud./" /"Psi i knjige", 120/

    "...pošto mu Jevrejin položi svoju zakletvu na Mojsijev Zakon..." /Id. 121/

    "Jer, prema talmudskoj doktrini, kad se neko dobrovoljno i po pravilima hrišćanskim prekrsti, ukoliko želi da se ponovo vrati svojoj staroj veri..." /Id. 132/